dac-a-1
dac-a-2
dac-a-3
dac-camin-batrani-1
dac-camin-batrani-2
dac-hecuba
dac-sediu-5
dac-vovidenia
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.
 

 

 

sigla informatii diverse

 

 

TICHETE SOCIALE VALORICE

acordate cu ocazia Sărbătorilor de Paşte

Acţiune aflată la a X-a ediţie, organizată de Primăria Municipiului Iaşi prin Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, prin care se vor distribui ajutoare sub formă de tichete sociale valorice, cu ocazia Sărbătorilor de Paşte, pensionarilor cu pensia cuprinsă între 1-800 lei şi persoanelor cu handicap grav şi accentuat în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 294/2012. Carnetul cu tichete sociale valorice va fi de 70 lei (7 tichete a 10 lei fiecare).

Beneficiari:

1. PENSIONARI cu pensii cumulate până la 800 lei inclusiv (pensionari de drept şi pensionari pe caz de boală).

Nr. beneficiari: 17.810 pensionari

Condiţii de acordare

1. Cerere de solicitare cu semnătura beneficiarului.

2. Domiciliul sau reşedinţa pe raza Municipiului Iaşi.

3. Cupon pensie, buletin sau carte de identitate în original şi copie.

2. PERSOANE CU DIZABILITĂŢI (handicap grav şi accentuat)

Nr. beneficiari: 6.988 persoane

Condiţii de acordare

1. Cerere de solicitare cu semnătura beneficiarului;

2. Domiciliul sau reşedinţa pe raza Municipiului Iaşi;

3. Cupon sau certificatul de încadrare în grad de handicap;

4. Acte de identitate (original şi copie) ale părinţilor;

5. Certificat naştere copii (original şi copie).

tichet-social-2016

Locaţii de distribuire tichete

1. Căminul de Pensionari „Sf.Cuv. Parascheva” cu sediul în str. Codrescu nr. 6 pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona COPOU;

2. Cantina de Ajutor Social cu sediul în str. Sf. Andrei nr. 70 pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona CENTRU;

3. Direcţia de Asistenţă Comunitară, la sediul din şos. Naţională nr. 43, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona PODU ROŞ;

4. Centrul de Cartier Nicolina cu sediul în str. Petre Ţuţea nr. 2, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona Nicolina I şi II;

5. Centrul de Cartier Păcurari cu sediul în şos. Păcurari nr. 34, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona Păcurari;

6. Centrul de Cartier Tătăraşi cu sediul în str. Vasile Lupu nr. 82, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierele/zona Tătăraşi;

7. Casieria Termoservice – PTA1 Grădinari, cu sediul în str. Parcului nr.23, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona Metalurgie

8. Centrul de Cartier Alexandru cel Bun cu sediul în str. Tabacului nr. 1A, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierele/zona Alexandru cel Bun-Mircea cel Bătrân-Galata;

9. Centrul de Cartier Frumoasa cu sediul în bld. Poitiers nr. 20-22, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierele/zonele Bucium şi Frumoasa;

10. Centrul de Zi „Prichindel” cu sediul în str. Plăieşilor nr. 9, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona Dacia.

Începerea distribuirii tichetelor – 20 Aprilie 2016

Finalizarea distribuirii tichetelor – 20 Iulie 2016

Program distribuire

08.30 – 15.30 pentru toate centrele mai putin centrul din zona Gradinari care va funcţiona conform programului existent, respectiv luni, miercuri şi vineri 08.30 – 15.30, marţi şi joi 11.00 – 19.00

Magazinele afiliate de unde se pot procura pe baza de tichete sociale produse alimentare, farmaceutice, imbracaminte si incaltaminte.

 

 

sigla informatii diverse

 

 

AJUTOARE ALIMENTARE EUROPENE

acordate persoanelor din familii defavorizate

 

În cadrul Programului POAD 2016 (ajutoare alimentare europene) a fost inclusă o nouă categorie de beneficiari – persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute anterior.
Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară, va începe cu data de 23 februarie 2016, primirea de solicitări privind acordarea acestor ajutoare.

Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară, a început cu data de 23 februarie 2016, primirea de solicitări privind acordarea acestor ajutoare.

Cadru legal:
- Regulamentul nr. 223/2014 al Parlamentului european si al Consiliului din 11 martie 2014.
- Hotărârea de Guvern nr. 799/2014, privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate.
- Hotărârea de Guvern nr. 627/ 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014.

Scop:
- Ajutorarea persoanelor celor mai defavorizate prin acordarea de pachete cu alimente.

Obiectiv:
- Creşterea gradului de confort pentru persoanele singure sau familiile defavorizate.

Beneficiu acordat:
- pachete cu alimente.

Condiţii de acordare:
1. Acte doveditoare privind veniturile nete lunare (până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv);
2. Cerere de solicitare;
3. Actele doveditoare privind componenţa familiei (ale copiilor şi persoanelor cu veniturile până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv);
4. Ancheta socială.

Informaţii detaliate despre condiţiile de acordare şi actele necesare le găsiţi aici detalii

 

 sigla informatii diverse

 

 

  TICHETE SOCIALE
acordate copiilor preşcolari proveniţi din familii aflate în situaţie de risc

Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, va începe cu data de 15 februarie 2016, primirea de solicitări privind acordarea stimulentului educaţional.

Cadru legal:
- Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă.
- H.G.15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015.

Scop:
- Stimularea participării în învăţământul preşcolar al copiilor din familii defavorizate prin creşterea accesului la educaţie al acestora.
Obiectiv:
- Creşterea gradului de educaţie la nivelul copiilor din familiile defavorizate

Beneficiari:
- Copiii cu vârsta între 3 şi 6 ani, care frecventează activităţile unităţilor preşcolare, proveniţi din familii aflate în situaţie de risc.

Beneficiu acordat:
- Un tichet social pentru grădiniţă de 50 de lei lunar, pentru perioada septembrie – iunie a anului şcolar.

Condiţiile de acordare precum și actele necesare le puteți găsi aici

 

 sigla informatii diverse

 

  Modificări intervenite în acordarea beneficiilor de asistenţă socială, în ceea ce priveşte veniturile care nu sunt incluse la calculul venitului total al familiei

Prin prezenta, vă facem cunoscut că, Parlamentul României a emis Legea nr. 342/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Aceasta modifică art. 8 după cum urmează:

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia :

-       alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-       alocaţiei de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare,

-       bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-       ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,

-       burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare,

-       veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.

Este abrogat şi art.16^1 din Legea nr.416/2001 privind venitul garantat, respectiv beneficiarii de venit minim garantat nu mai pierd dreptul la ajutorul social dacă au restanţe la plata obligaţiilor fiscale privind bunurile deţinute.

Astfel, persoanele care beneficiază de drepturi de asistenţă socială, trebuie să depună o nouă cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, însoţită de actele de venit, pentru a beneficia de modificarea cuantumului drepturilor deja stabilite.

 

 

achizitii publice dac  sigla

 

 

 

Anunț achiziție instalaţie semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

14.04.2016

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze instalaţie de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu  Detalii [citiți mai multe]

 

 

Clarificări la anunțul privind achiziția unei utilitare COD CPV 34144700-5

04.03.2016

    Clarificări la anunţul privind achiziţionarea unei utilitare COD CPV 34144700-5  Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție utilitară COD CPV 34144700-5

01.03.2016

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze o utilitară COD CPV 34144700-5  Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție uși termopan interior și exterior

21.12.2015

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze usi termopan interior și exterior pentru obiectiv aparţinand  Direcţiei de Asistenţă Comunitară Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție calculatoare tip PC

11.12.2015

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze calculatoare tip PC Detalii [citiți mai multe]

 

 
Rapoarte de activitate
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Achizitii publice
Lapte praf gratuit

Revista Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

dac-12