dac-a-2
dac-a-4
dac-camin-batrani-1
dac-camin-batrani-3
dac-centrul_de_zi_Zaharia_2018
dac-hecuba
dac-sediu-5
dac-vovidenia

 

 

 

Având în vedere încetarea stării de alertă pe teritoriul României, primirea documentelor necesare acordării serviciilor și prestațiilor sociale pe care le gestionează Direcția de Asistență Socială Iași se va face doar în format fizic și nu online.

 

 

 

TICHETE SOCIALE VALORICE

 acordate cu ocazia Zilei Independenței de Stat a României 9 mai 2022

 

Cu ocazia aniversării Zilei Independenței de Stat a României, Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială, va organiza o acțiune de sprijinire a veteranilor de război.

Nr. beneficiari: 350 persoane

Condiţii de acordare

1. Cerere de solicitare cu semnătura beneficiarului.

2. Domiciliul sau reşedinţa pe raza Municipiul Iaşi.

3. Cupon pensie, buletin sau carte de identitate în original şi copie.

Începerea distribuirii – 09.05.2022

Finalizarea distribuirii – 08.08.2022

Locație distribuireCasieria Direcției de Asistență Socială Iași – Mitropolit Varlaam, nr. 54 sau domiciliul beneficiarilor, acolo unde nu există susținători legali.

 

 

TICHETE SOCIALE VALORICE

acordate cu ocazia Sărbătorilor Pascale 2022

Începând cu data de 26 aprilie 2022, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, continuă distribuirea de ajutoare sub formă de tichete valorice sociale pentru pensionarii de drept sau cu pensii de invaliditate, cu veniturile din pensii sub 1200 de lei inclusiv, la sediul instituției din șos. Națională nr.43, zilnic, program 8.30 – 15.30.

Tichetele vor fi distribuite pâna la data de 5 iulie 2022, pe o perioadă de trei luni.

Condiţiile de acordare: cerere, buletin sau carte de identitate original şi copie, cupon pensie luna curentă/precedentă original şi copie, veniturile din pensie sau pensii cumulate sub 1200 lei.

  Până la acest moment au fost ridicate un număr de 5453 tichete sociale valorice

Beneficiari:

Pensionari cu pensii cumulate până la 1.200 lei inclusiv (pensionari de drept şi pensionari pe caz de boală).

Condiţii de acordare:

1. Pensionar aflat în baza de date a Casei Județene de Pensii

2. Cu domiciliul în Municipiul Iași

3. Aflat în plată cu luna martie 2022


tichet social pensionari Paste 2022

 

 

Informații importante pentru persoanele fizice din Municipiul Iași care găzduiesc cetățeni refugiați din Ucraina

Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită și pentru cazare 50 de lei/zi/persoană găzduită.

Decontarea acestor cheltuieli se efectuează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare precum şi în conformitate cu mecanismul de decontare prevăzut de Hotărârea de Guvern nr. 336/ 2022 și Hotărârea de Guvern nr. 494/2022.

Pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice pot depune în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna precedentă, la Direcția de Asistență Socială Iaşi-Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii pentru Copii, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54 o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care declară aceștia că provin și intervalul de timp pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea, însoțită de:

   1. o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;

    2. copia actului de identitate a solicitantului;

   3. copii după documentele care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele provenite din zona conflictului armat din Ucraina;

    4. un extras de cont, în cazul în care se optează pentru plata sumelor prin virament bancar.

Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință.

Cererile depuse după termenul de 3 zile menționat mai sus se vor soluționa în luna următoare.

ATENŢIE

      La Direcția de Asistență Socială Iaşi depun solicitări doar persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina şi care au locuinţa în care sunt găzduite aceste persoane pe raza municipiului Iaşi.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0232/206344 sau 0770882719 (Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii pentru Copii).

Decontarea cheltuielilor cu hrana se va face începând cu data de 08.03.2022, data publicării în Monitorul Oficial a O.U.G. nr. 20/2022 iar cheltuielile cu cazarea vor fi decontate începând cu data de 23 martie 2022, data publicării în Monitorul Oficial a O.U.G nr 28/2022

Formularele necesare în vederea decontării:

        - cerere

        - declarație pe proprie răspundere

       -  acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Vă aducem la cunoștință și prevederile art.12 din O.U.G nr.194 / 2002

,,(1) Străinul intrat legal pe teritoriul României, precum și persoana care îl găzduiește au obligația să anunțe despre aceasta organul de poliție competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării și, respectiv, a găzduirii”.

 

 

sigla informatii diverse

 

DOCUMENTE NECESARE
privind acordarea ajutorului de urgență în bani acordate la nașterea nou-născuților pentru mamele cu venituri reduse sau pentru mamele minore, conform HCL nr. 256/31.08.2021

În conformitate cu dispozițiile H.C.L. nr.256/2021, privind acordarea beneficiilor de asistență socialăpe raza Municipiului Iași, începând cu luna septembrie 2021 Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială, Serviciul de Beneficii de Asistență Socială va acorda ajutoareAjutoare de urgență în bani acordate la nașterea nou născuților pentru mamele cu venituri reduse sau pentru mamele minore.

Valoarea ajutorului este de 500 lei, iar acordarea se va face pentru mamele minore sau mamele din familii cu domiciliul în Municipiul Iași, având venitul net pe membru de familie cel mult egal cu 50% din salariul minim pe economie în plată (1150 lei), o singură dată, în termen de șase luni de la naștere copilului.

Solicitanții vor depune cerere down însoțită de documente doveditoare:

- acte de identitate pentru toți membrii familiei;

- acte privind venitul familiei ( adeverințe privind venitul net încasat, inclusiv prime bonuri de masă, alte bonificații, cupoane de pensie, cupoane privind indemnizațiile sociale, adeverință ANAF pentru persoanele fără venituri etc)

- alte acte justificative după caz

Calculul venitului se face conform art.8 alin.1 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, respectiv vor exista anumite venituri care nu se vor lua în calcul (alocațiile de stat, alocația pentru susținerea familiei, bugetul complementar sau prestațiile sociale acordate confor Legii nr.448/2004, venituri din burse, venituri din munca ocazională)

Plata acestui ajutor se va putea face prin casieria Direcției de Asistență Socială sau prin virament într-un cont bancar. Ajutoarele se vor acorda în limita fondurilor alocate, în ordinea depunerii solicitării.

 

sigla informatii diverse

 
Metode de evitare a fraudelor
 telefon verde DAS Iasi 2020
 

 

sigla informatii diverse

 

Anunț achiziție Servicii de pază

20.01.2022

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază, monitorizare, intervenţie şi transport valori pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

Anunț achiziție lucrări de de construcţii

28.06.2021

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. IaşiDetalii [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de de construcţii

11.06.2021

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi.

Caiet de sarcini [citiți mai multe]

 

Anunț prelungire termen depunere oferte achiziție Servicii furnizare gaze naturale

02.06.2021

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi prelungește termenul de depunere pentru achiziţionarea de Servicii furnizare gaze naturale cod CPV 09123000-7, pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]

 

Anunț achiziție Servicii furnizare gaze naturale

24.05.2021

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii furnizare gaze naturale cod CPV 09123000-7, pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]

 

Anunț achiziție Servicii de pază

11.01.2021

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază, monitorizare, intervenţie şi transport valori, Anexa nr. 2, cod CPV 79713000-5, pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

Clarificari anunț achiziție lucrări de de construcţii

12.11.2020

    Clarificări anunț achiziţie lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii [citiți mai multe]

 

Anunț achiziție lucrări de de construcţii

05.11.2020

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de construcţii

01.10.2020

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anuntul [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]

 

Clarificări anunț achiziție tehnică de calcul

24.07.2020

    Clarificări anunţ tehnică de calcul Cod/Coduri CPV** 30213300-8 Computer de birou (Rev 2). Detalii privind clarificările [citiți mai multe]

 

Anunț achiziție tehnică de calcul

21.07.2020

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze tehnică de calcul Cod/Coduri CPV** 30213300-8 Computer de birou (Rev 2). Detalii privind anunţul [citiți mai multe]

 

Anunț achiziție lucrări de construcţii

21.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anuntul [citiți mai multe]

 

Anunț achiziție lucrări de construcţii

 

11.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii (proiectare şi execuţie) la obiectivul Centrul social de urgenţă pentru recuperare şi integrare "CA Rosetti", aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anunţul [citiți mai multe]

Anunț achiziție Servicii de pază

08.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază, monitorizare, intervenţie şi transport valori, Anexa nr. 2, cod CPV 79713000-5, pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

Anunț achiziție lucrări de construcţii

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anuntul [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]

 

Anunț achiziție lucrări de amenajare

05.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de amenajare Centru pentru servicii de igienă corporală (duşuri). Detalii [citiți mai multe]

 

Clarificări la anunțul privind achiziţia de produse farmaceutice

08.07.2019

    Clarificări la anunţul privind achiziţionarea de produse farmaceutice pentru cabinetele medicale şi stomatologice şcolare şi universitare aparţinând D.A.S. Iaşi.. Detalii [citiți mai multe]

 

Anunț achiziție produse farmaceutice

02.07.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze produse farmaceutice pentru cabinetele medicale şi stomatologice şcolare şi universitare aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii [citiți mai multe]

 

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@dac-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

 

Achizitii publice
Ajutoare incalzire 2021

Lapte praf gratuit

Spune NU cerșetoriei!

campania spune nu cersetoriei 2

Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

dac-12