ADULŢI

 

Acte necesare în vederea efectuării anchetei sociale necesară la Comisia de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap Iaşi

Acte necesare în vederea efectuării anchetei sociale necesară încadrării persoanei adulte în grad de handicap/CEPAH:
- act de identitate;
- referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
- scrisoare medicală-tip de la medicul de familie;
- certificat de ȋncadrare ȋn grad de handicap din anul precedent (dacă este cazul);
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

 

 Acte necesare ȋn vederea instituirii curatelei speciale

Acte necesare ȋn vederea instituirii curatelei speciale  (art. 167 Noul Cod Civil):
- copie după Certificatul de grefă (dovada că pe rolul instanţei este deschis dosar având ca obiect: punerea sub interdicţie);
- copie după actele de identitate: reclamant, pârât şi persoana care este propusă pentru a fi desemnată curator;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie pentru persoana propusă ca şi curator;
- cererea reclamantului;
- declaraţia olografă/ autentificată a persoanei propusă ca şi curator;
- acte medicale ale pârâtului;
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

Menţionăm că desemnarea unui curator special pentru o persoană cu discernământ, conform art. 178 Noul Cod Civil, intră ȋn atribuţiile instanţei de judecată.

 

Acte necesare autorizării tutorelui

Acte necesare autorizării tutorelui (art. 133, art. 144 - art.145, art. 171 Noul Cod Civil):
- solicitarea de la Biroul Notarial;
- copii după actele de identitate ale: persoanei puse sub interdiciţie judecătorească, tutore;
- copie după Sentinţa Civilă de punere sub interdicţie;
- alte acte solicitate de către reprezentantul autorităţii tutelare funcţie de obiectul autorizării;
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

Menţionăm că, ȋn conformitate cu prevederile art. 152 Noul Cod Civil, “tutorele este dator să prezinte annual instanţei de tutelă o dare de seamă despre modul cum s-a ȋngrijit de minor/ interzis, precum şi despre administrarea bunurilor acestuia”.

 

Acte necesare efectuării anchetei sociale solicitată la internarea ȋn centre de ȋngrijire şi asistenţă medico-socială

Acte necesare efectuării anchetei sociale solicitată la internarea ȋn centre de ȋngrijire şi asistenţă medico-socială:
- cererea persoanei/ reprezentantului legal (dacă este cazul);
- copie după actul de identitate;
- certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al apărţinătorului;
- copie după documentul care atestă ȋncadrarea ȋn grad de handicap;
- documente doveditoare ale veniturilor (cupon pensie/ adeverinţă venit);
- documente doveditoare ale situaţiei locative;
- investigaţii paraclinice;
- angajament de plată de principiu (pentru persoanele care au venituri sau pentru membrii familiilor acestora);
- adeverinţe de venit pentru membrii de familie ȋn vederea efectuării de către aceştia a co-plăţii pentru persoana cu dizabilităţi;
- documentul care atestă reprezentarea legală (unde este cazul);
- fişa de Evaluare socio-medicală geriatrică/ Grila de Evaluare a persoanelor vârstnice;
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

 

Actele necesare efectuării anchetei sociale pentru internarea ȋntr-un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice

Centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice ale Direcţiei de Asistenţă Socială sunt:
Căminul de pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iaşi strada Codrescu, nr. 6
Căminul de bătrâni “Sfinţii Ȋmpăraţi Constantin şi Elena” Iaşi strada Mihai Cornea numărul 40-46

Actele necesare efectuării anchetei sociale pentru internarea ȋntr-un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice:
- Cerere de admitere;
- Copii după actele de stare civilă ale solicitantului: act de identitate din care să reiasă domiciliul stabil pe raza municipiului Iaşi; certificate de naştere; certificate de căsătorie/ hotărâre de divorţ; certificate de deces al soţului/ soţiei.
- Cupon de pensie recent;
- Copie după cartea de identitate a reprezentantului legal (dacă este cazul);
- Certificate de naştere şi acte de identitate ale copiilor – copii;
- Acte privind veniturile copiilor: adeverinţă de venit/ cupon pensie; adeverinţă de elev/ student (acolo unde este cazul);
- Declaraţie notarială că nu are copii sau reprezentant legal (acolo unde este cazul);
- Declaraţie notarială privind obligaţia de plată a diferenţei de contribuţie de ȋntreţinere până la concurenţa valorii integrale stabilite;
- Analize medicale (Radiografie toracică; Electrocardiogramă şi examen cardiologic; Examen Psihologic şi Examen Psihiatric);
- Analize de laborator (hemoleucograma; VSH; Glicemie; Uree; TGP, TGO; Sumar urină; Coprocultură);
- Adevetinţă medical de la medical de familie din care să reiasă că solicitantul nu suferă de boli transmisibile sau psihice şi este apt pentru a fi inclus ȋn colectivitate;
- Dosar medical de la medical de familie, completat şi parafat la zi – copie;
- Certificat de atestare Fiscală pentru Persoane Fizice eliberat de Primăria Municipiului Iaşi – original;
- copie după Contractul de proprietate al locuinţei ȋn care persoana vârstnica are domiciliul stabil (acolo unde este cazul);
- Fişa de Evaluare socio-medicală geriatrică/ Grila de Evaluare a persoanelor vârstnice;
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

 

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@das-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Centrul “Cantina Socială”
Program de distribuire a hranei pentru beneficiari:
Luni - Vineri: 13:00-14:30
Sâmbată - Duminică: inchis

Ajutoare incalzire 2023

Lapte praf gratuit

Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

dac-12